Ak budete robiť túto vec, budete úspešnejší ako 90% ľudí

Ma­ji­teľ spo­loč­nosti na vý­ro­bou čo­ko­lá­do­vých cuk­ro­vi­niek sa po 40 ro­koch úspeš­ného ve­de­nia svojej firmy roz­ho­dol od­ísť do dô­chodku. Do kan­ce­lá­rie privolal svo­jich dvoch sy­nov a ozná­mil im, že pod­nik pre­be­rie mladší syn.

Star­šieho syna to na­hne­valo a ne­ro­zu­mel tomu, prečo by mal byť vo ve­dení práve jeho mladší brat. Neustále sa svojho otca pý­tal, prečo prijal takéto rozhodnutie.

Otec teda star­šiemu sy­novi po­ve­dal: „Choď von a pri­nes ná­pad pre novú čo­ko­lá­dovú prí­chuť. Kon­tak­tuj na­šich do­dá­va­te­ľov a zisti, do akých no­vých prí­chutí mô­žeme in­ves­to­vať.“

Keď sa starší syn vrá­til, hrdo po­ve­dal: „Naši do­dá­va­te­lia nás môžu zá­so­bo­vať no­vými prí­chu­ťami ako sú ma­lina, ko­kos a pis­tá­cia.“

Otec dal ná­sledne túto rovnakú úlohu svojmu mlad­šiemu synovi. Keď sa vrátil, ot­covi po­ve­dal: „Do­dá­va­te­lia nás môžu zá­so­bo­vať no­vými prí­chu­ťami vrá­tane ma­liny, ko­kosu a pis­tá­cií. Navyše povedali, že sú ochotní s nami rokovať o poskytnutí zľavy, a to za podmienky, ak sa roz­hod­neme in­ves­to­vať viac do ma­liny a ko­kosu. Do­konca povedali, že v súčasnosti hľadajú nové prí­chute, a pokiaľ sa ich rozhodneme kúpiť, dohodneme sa na zľave.“

Otec sa po­tom oto­čil k star­šiemu sy­novi a povedal: „Vidíš, presne toto je dô­vod, prečo tvoj mladší brat pre­vezme podnik.“

Kľúčom k úspechu je iniciatíva.

Tento príbeh nám hovorí, že drvivá väčšina ľudí má obmedzujúce myslenie a robia len presne to, čo sa im povie. Veľakrát robíme presne to, čo nám bolo povedané a to nás obmedzuje. Úspešní ľudia vedia, že veci nie sú iba čierne a biele a že A+B sa automaticky nerovná C. Neobmedzujú svoje myslenie a premýšľajú, ako robiť veci efektívnejšie.

Takže či už chceš uspieť v podnikaní alebo v kariére, pamätaj si, že základom je proaktívny prístup. Prestaň nečinne čakať, že sa niečo stane, alebo že ti niekto niečo prikáže. Aby si objavil nové príležitosti, musíš spraviť oveľa viac, než sa od teba požaduje.

lifehack.org

Komentáre