Ako začať podnikať v roku 2023

podnikateľ

Ak chcete vedieť, ako začať podnikať a stať sa šéfom sám sebe, potom neváhajte čítať ďalej. Vypracovali sme pre vás sprievodcu, ktorý vás prevedie hlavnými procesmi spojenými so založením podnikania. Aby váš podnikateľský štart prebehol bez zbytočných stresov, neváhajte sa inšpirovať nasledovnými krokmi.

1. Vyberte si podnikateľský nápad

Ako sa hovorí, každý úspech sa začína nápadom. Dnes je k dispozícii mnoho nápadov na malé podnikanie, pričom mnohé z nich, ako napr. vytvorenie a predaj vlastného online kurzu, affiliate marketing alebo podnikanei na Amazone, môžete realizovať aj z pohodlia domova. Pozri viac tu: Ako zarobiť na internete

Aby ste si vybrali segment, ktorý pre vás bude tým pravým a budete sa v ňom s radosťou realizovať, skúste sa zamyslieť aj nad týmito otázkami:

 • Čo ma baví, čo rád robím?
 • V čom som dobrý?
 • S čím dokážem iným ľudom pomôcť?
 • Za čo budú ostatní ľudia ochotní zaplatiť?

Aj takýmito otázkami dokážete prísť na to, v čom by ste mohli začať podnikať. Okrem toho sa zamyslite nad tým, aký druh podnikania chcete viesť: Chcete predávať už existujúce produkty, ktoré budete nakupovať od dodávateľa? Alebo chcete prísť s vlastným a úplne jedinečným produktom, ktorý budete vyrábať? Chcete svoj biznis prevádzkovať iba online? Aj odpovede na tieto otázky vám pomôžu nájsť ten správny nápad na podnikanie.

Ak stále neviete, v čom podnikať, môžete sa inšpirovať aj naším zoznamom, v ktorom sme opísali desiatky nápadov na podnikanie. Zoznam nájdete tu: Nápady na podnikanie

Ako začať podnikať? Prvým krokom je voľba podnikateľského nápadu

2. Spravte prieskum trhu a konkurencie

Keď máte vybraný podnikateľský nápad, môžete prejsť na druhý krok – prieskum trhu a konkurencie. Často sme na začiatku príliš nadchnutí našim produktom alebo podnikateľským nápadom, no čo z toho, ak preň neexistuje cieľové publikum, teda potenciálni zákazníci? Riešením je urobiť si dôkladnú analýzu trhu a to ešte predtým, ako začnete do svojho podnikania investovať.

Pod prieskumom trhu rozumieme proces, v ktorom sa snažíme získať čo najviac informácií o trhu, na ktorý chceme s našim produktom (tovar, služba..) vstúpiť. Na základe tohto prieskumu sa dozvedáme, kto sú naši konkurenti, aký je počet a štruktúra potenciálnych zákazníkov alebo či je o náš produkt záujem.

Študujte trh

Pre väčšinu odvetví sú dnes k dispozícii rôzne prehľady o danom trhu. Sledujte tiež rôzne novinky a trendy, k čomu vám poslúžia aj rôzne periodiká o podnikaní, prípadne články na podnikateľských a ekonomických portáloch.

Jednoducho získajte čo najviac informácií o trhu, na ktorý sa chystáte vstúpiť. Vďaka tomu získate oveľa lepšiu predstavu o tom, ako by mal vyzerať váš produkt/služba.

Identifikujte cieľové publikum

Cieľové publikum alebo cieľový trh označuje skupinu potenciálnych zákazníkov pre náš produkt. Je to skupina, na ktorú nakoniec zameriate všetko svoje marketingové úsilie a zdroje. V dôsledku toho je dôležité, aby sme toto publikum definovali čo najdôkladnejšie.

Keď budete poznať vašu cieľovku, dokážete robiť inteligentnejšie marketingové rozhodnutia a zlepšiť aj vývoj vašich produktov. Ak netušíte, aké potreby by mohli mať vaši potenciálni zákazníci, skúste prieskumom zistiť: Koľko majú zákazníci rokov? Čo majú radi? Na akých sociálnych platformách trávia najviac času? Čo je pre nich dôležité? Prečo by si kúpili práve môj produkt a nie produkt konkurencie?

Vďaka moderným technológiám dokážete nazbierať množstvo údajov o cieľovom publiku, napríklad prostredníctvom online dotazníka, ktorý umiestnite na sociálne siete. Prípadne môžete osloviť študentov, ktorí za vás spravia prieskum v teréne. Čím viac informácií o potenciálnych zákazníkoch získate, tým lepšie dokážete prispôsobiť svoju značku, produkt, jeho funkcie, vzhľad či ponúkaný servis.

Analyzujte vašu konkurenciu

Keď pochopíte konkurenčné prostredie, dokážete svoju značku v danom odvetví odlíšiť. Analýza konkurencie vám tiež pomôže jasne definovať vašu predajnú ponuku, čo je výhoda, ktorú váš produkt získa v porovnaní s produktmi vašich konkurentov.

Konkurenčná analýza zahŕňa identifikáciu vašich priamych a nepriamych konkurentov. Kým priami konkurenti predávajú ten istý produkt rovnakému publiku, nepriami konkurenti predávajú ten istý produkt avšak inému publiku. Cieľom analýzy konkurencie je zistiť, čo robia iné firmy, aby získali klientov na našom cieľovom trhu.

Celý proces vytvorenia konkurenčnej analýzy môžeme zhrnúť do nasledovných krokov:

 1. Vytvorte si prehľad konkurentov: nájdite 5 a viac konkurentov, ktorí ponúkajú rovnaké alebo podobné produkty ako vy.
 2. Spravte prieskum trhu: môžete si kúpiť produkty konkurencie, osloviť zákazníkov na trhu a nájsť si recenzie, preskúmať webové stránky konkurencie a pod.
 3. Porovnanie produktov: v tomto kroku porovnajte váš produkt s konkurenčným produktom, pričom si všímajte nielen cenu, ale aj dizajn, počet funkcií či ponúkanú zákaznícku podporu.
 4. Analýza marketingu: teraz sa pozrite na to, aké marketingové stratégie volí vaša konkurencia, čiže aké sociálne platformy a marketingové nástroje využíva, akým štýlom dostáva do povedomia svoju značku atď..
 5. SWOT analýza: pomocou tejto analýzy dokážete identifikovať silné a slabé stránky vašej firmy a taktiež príležitosti a hrozby na cieľovom trhu.
 6. Identifikujte vaše miesto na trhu: posledným krokom konkurenčnej analýzy je identifikácia vášho miesta na trhu a to na základe informácií, ktoré ste získali z vyššie uvedených krokov.

3. Napíšte si podnikateľský plán

tvorba podnikatelskeho planu
Tvorba podnikateľského plánu

Podnikateľský plán je dokument, ktorý vám pomôže zabezpečiť financovanie od banky alebo investora s rizikovým kapitálom. No aj keď sa neuchádzate o externé financovanie, je vhodné vytvoriť si podnikateľský plán, pretože vás núti odpovedať na dôležité otázky o tom, ako budete svoj podnik viesť. Obsahuje všetko od vášho poslania až po finančné údaje a pomôže vám ujasniť si, ako riadiť kľúčové aspekty svojho podnikania.

Podnikateľský plán by mal obsahovať nasledovné časti:

Opis spoločnosti – charakterizujte, čím sa vaša firma zaoberá a aké problémy váš výrobok alebo služba rieši.

Analýza trhu – definujte svoj cieľový trh, veľkosť trhu, mieru rastu a taktiež trendy

Organizácia a štruktúra – aký typ organizácie podniku očakávate, aké stratégie riadenia rizík navrhujete, kto bude firmu riadiť

Poslanie a ciele – vyhlásenie o poslaní a informácie o tom, čo chce podnik dosiahnuť a prečo

Produkty alebo služby – aké produkty budete ponúkať spotrebiteľom na začiatku podnikania, ako sa dajú porovnať  s ponukou konkurencie, koľko vaše výrobky stoja, kto bude zodpovedný za vytvorenie produktov, ako budete získavať materiály a koľko bude stáť ich výroba.

Marketingový plán – tento plán identifikuje charakteristiky vášho výrobku alebo služby, sumarizuje spomínanú SWOT analýzu a analyzuje konkurenciu. Rozoberá aj spôsob, akým budete propagovať svoje podnikanie, koľko peňazí vynaložíte na marketing a ako dlho má kampaň trvať. V tomto bode zvážte, aké sociálne médiá budete v podnikaní využívať, či budete využívať aj e-mail marketing (napr. na posielanie pravidelných newsletterov), či budete viesť firemný blog a aký obsah naň budete publikovať a taktiež aké platené formy budete implementovať (bilboardy, Google Ads, platená reklama na Facebooku, zapojenie influencerov na Instagrame..).

Finančný plán – obsahuje navrhovaný rozpočet spolu s plánovanými finančnými výkazmi, ako sú výkaz ziskov a strát, súvaha a výkaz peňažných tokov (zvyčajne na päť rokov). Ak hľadáte externé zdroje, do tejto časti by ste mali zahrnúť aj žiadosť o financovanie.

4. Zvoľte si právnu formu podnikania

Existuje viacero foriem podnikania, pričom s každou z nich sa spájajú určité výhody a nevýhody. Na území Slovenskej republiky môžete podnikať ako fyzická osoba a taktiež ako právnická osoba. Na začiatku si mnohí ľudia vyberajú podnikanie formou živnosti, ktorú možno založiť osobným alebo elektronickým podaním. Založenie živnosti trvá pár dní a poplatky za založenie sú nízke. Najobľúbenejšou formou obchodnej spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným (tzv. s.r.o.).

Poďme sa bližšie pozrieť na 2 časté formy podnikania na Slovensku a to živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o.

Živnosť

Pojem živnosť upravuje § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ktorý znie: „Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom.“

Ako sme spomínali vyššie, živnosť je častou voľbou začínajúcich podnikateľov a to aj preto, že jej založenie trvá pár dní a poplatky za založenie sú oproti obchodnej spoločnosti nižšie. Treba si ale uvedomiť, že živnostník podniká vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, takže ručí za vzniknuté dlhy celým svojim majetkom.

Podľa živnostenského zákona poznáme tri druhy živností:

 • Remeselné: podmienkou na prevádzkovanie remeselnej živnosti je odborná spôsobilosť (napr. kuchár)
 • Viazané: vyžaduje sa preukázanie inej spôsobilosti ako odbornej spôsobilosti (napr. zubný technik)
 • Voľné: na ich prevádzkovanie sa nevyžaduje žiadna odborná spôsobilosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným, skrátene s.r.o. je obchodná spoločnosť. Môže ju založiť jeden alebo viacero spoločníkov (maximálne však 50). Ako už napovedá názov tejto právnej formy podnikania, spoločník s.r.o. ručí za vzniknuté záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu.

V porovnaní s vyššie opisovanou živnosťou je založenie s.r.o. dlhší a náročnejší proces. Zápis do obchodného registra sa vykonáva elektronicky a platí sa poplatok 150€. Dnes je však na trhu množstvo firiem, ktoré ponúkajú kompletné založenie s.r.o. a v tomto smere všetko vybavia za vás.

Ďalším podstatným rozdielom medzi živnosťou a s.r.o. je vedenie účtovníctva – kým pri živnosti stačí jednoduché účtovníctvo (prípadne len daňová evidencia), povinnosťou sro-čiek je účtovať v podvojnom účtovníctve, s čím sú spojené ďalšie náklady na účtovníka. Nevýhodou v porovnaní so živnosťou je komplikovanejšie ukončenie podnikania a náročnejšia administratíva.

zalozenie firmy

Iné právne formy podnikania

Vyššie sme si podrobnejšie opísali 2 často používané formy podnikania na Slovensku. Existujú však aj ďalšie právne formy, napr.

 • Akciová spoločnosť (zakladatelia predávajú akcie akcionárom, čím získavajú kapitál)
 • Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s) – založiť ju môžu min. 2 osoby prostredníctvom spoločenskej zmluvy
 • Družstvo – spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, ktoré sa zakladá za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov
 • Komanditná spoločnosť

5. Zrátajte si počiatočné náklady

Koľko skutočne stojí založenie podniku a jeho následné spustenie? Závisí to od množstva faktorov, ako napr. či budete vytvárať zásoby, či si budete prenajímať priestory, zamestnávať ľuďí atď..

Tip ako začať podnikať: prostredníctvom bootstrappingu možno začať podnikať s minimom kapitálu a využiť iba vlastné zdroje (úspory, osobné počítačové vybavenie, priestory garáže…) a následne investovať dosiahnutý zisk späť do podnikania. Tento spôsob financovania podniku môže znamenať pomalší rast, ale zároveň minimalizuje riziko a dlhy.

Počiatočné náklady v prvom roku sa môžu dotýkať všetkého od nákladov na založenie firmy, vytvorenia webovej stránky až po nákup tovaru na sklad a spustenie prvých platených reklám. Vyhnite sa premršteným výdavkom. Ak ste dvaja spoločníci a rozbiehate elektronický obchod, nepotrebujete kanceláriu pre 15 ľudí. Je rozdiel platiť prenájom za kancelárske priestory pre 2-3 ľudí a pre 15 ľudí. Mnoho startupov to na začiatku „prepáli“ a ich nezmyselné výdavky ich nakoniec stoja úspech. Sledujte preto svoje nákupy a hľadajte spôsoby, ako ušetriť peniaze.

Analýza rentability – analýza rentability je proces určovania, v ktorom bode sa vaše podnikanie (alebo produkt) stáva ziskovým. Je to finančný výpočet, ktorý sa používa na určenie počtu výrobkov, ktoré musíte predať, aby ste pokryli svoje výrobné náklady.

6. Vytvorte si značku a navrhnite jej vizuálnu identitu

Silná značka je kľúčová pre budovanie dôvery u zákazníkov a širšieho publika. Pri budovaní celkového obrazu značky je potrebné špecifikovať, kto ste a čo predávate, za čím si stojíte (poslanie firmy, hodnoty značky a prísľub značky), vašu jedinečnú predajnú ponuku (prečo by si zákazníci mali vybrať práve vás a nie konkurenciu), príbeh vašej značky (niekedy jeden a ten istý s vaším osobným príbehom), hlas značky (štýl a jazyk, ktorý sa dôsledne používa v komunikácii značky) a vašu vizuálnu identitu značky (logo, sprievodca štýlom a názov značky).

Ak chcete vypracovať stratégiu svojej značky, odpovedzte si na otázky, ako napríklad: Ako chcete, aby sa zákazníci cítili pri interakcii s vašou značkou? Čo je pre vás dôležité (napríklad vrátenie peňazí, vynikajúce služby zákazníkom, spravodlivé mzdy pre zamestnancov)? Aké farby a štýly dizajnu sa vám páčia a predstavujú náladu, ktorú sa snažíte dosiahnuť?

Vaša vizuálna identita zahŕňa všetko, čo ovplyvňuje to, ako vaši zákazníci a široká verejnosť vidia vašu značku vo svete (logo, používané fonty písma, farby či fotografie).

7. Vytvorte si webstránku a profily na sociálnych sieťach

Určite chcete, aby vašu značku a vaše produkty spoznalo čo najviac zákazníkov, s čím vám dokáže pomôcť aj vlastná webová stránka. Pritom netreba zabúdať na dostupné funkcie, cenu za vytvorenie webstránky a jednoduchosť používania.

Kým kedysi stáli webové stránky tisíce eur, dnes vám jednoduchú webovú stránku vytvoria za pár stoviek. Prípadne si ju viete vytvoriť aj vy a to jednoduchým nainštalovaním redakčného systému WordPress (túto inštaláciu dnes ponúkajú aj poskytovatelia webhostingu), ktorý si viete prispôsobiť prostredníctvom množstva grafických šablón a rozšírení (pluginov).

Avšak na čo nám je krásna webová stránka, ak na ňu neprídu ľudia? Preto je dôležité budovať si rôzne online marketingové kanály, vrátane obľúbených sociálnych sietí. Vytvorte si fanpage na Facebooku, profil na Instagrame či dnes mimoriadne populárnom TikToku. Pridávajte zaujímavý obsah a budujte si okolo vašej značky komunitu fanúšikov.

8. Zaregistrujte svoju firmu a začnite podnikať

Podľa toho, akú formu podnikania ste si zvolili, sa musíte zaregistrovať na príslušných úradoch (živnostenský, daňový úrad, obchodný register..) alebo požiadať o ďalšie schvaľovacie procesy na mestských úradoch či regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Taktiež sa odporúča založiť si zvlášť podnikateľský účet.

Ak máte povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, vyberte si účtovný softvér, prípadne celý tento proces outsourcujte a nájdite si účtovníka alebo účtovnícku firmu. Ak sa púšťate do väčšieho podnikania, nezabudnite na budovanie tímu. K dispozícii sú dnes aj virtuálni asistenti, ktorí vám pomôžu so správou sociálnych sietí či odpovedaním na e-maily zákazníkov.

začiatok podnikania

Ako začať podnikať bez peňazí

Mnoho ľudí sa pýta: je možné začať podnikať bez peňazí? Áno, je to možné. Riešením je napr. kolektívne financovanie známe ako „crowdfunding“.

Crowdfunding je definovaný ako spôsob získavania kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého množstva zúčastnených, ktorí za svoj príspevok očakávajú špeciálne odmeny. V praxi to funguje tak, že na špeciálnych crowdfunding platformách ako je napr. Kickstarter, Indiegogo alebo na Slovensku StartLab odprezentujete svoj podnikateľský nápad alebo zaujímavý produkt a stanovíte cieľovú čiastku, ktorú potrebujete na financovanie tohto nápadu.

Keď váš projekt platforma schváli, môžete mu priebežne robiť kampaň a vášmu publiku vysvetliť, prečo by mali podporiť práve tento podnikateľský nápad. K tomu slúži aj systém odmien – napr. ak vás niekto podporí sumou 30 €, zašlete mu ako odmenu 1ks produktu, ak prispeje sumou 35 €, pridáte k tomu aj venovanie a tak ďalej.

Crowdfunding je rozšíreným spôsobom, ako začať podnikať aj bez kapitálu. Viac o tejto forme financovania si môžete pozrieť vo videu nižšie.

Zhrnutie

Ako môžete vidieť vyššie, predtým, ako urobíte ten prvý veľký krok a začnete naplno podnikať, je potrebné spraviť ešte niekoľko čiastkových krokov, ako je výber podnikateľského nápadu, prieskum trhu a konkurencie, voľba formy podnikania (živnosť, s.r.o.), vytvorenie identity značky, zaregistrovanie firmy na príslušných úradoch podľa druhu podnikania (daňový úrad, colný úrad, Úrad verejného zdravotníctva..).

Každopádne, ak začnete podnikať, berte to vážne a pristupujte k podnikaniu profesionálnym spôsobom. Držte sa zároveň pri zemi a nemajte prehnané očakávania. Existujú tisíce firiem, takže na trhu nebudete sami. Dôležité je stanoviť si jasné ciele, vypracovať si k nim plán a vytrvalo na tom pracovať.

Komentáre