Tomas Gorny – už ako 22-ročný sa stal milionárom, potom skrachoval a opäť zbohatol

Thomas Gorny je dnes úspešný pod­ni­ka­teľ, ktorý vedie tri rôzne spo­loč­nosti. Jed­nou z nich je Nex­tiva, cloudová biznis služba s miliónovými zárobkami. Svoj pred­chá­dza­júci star­tup s náz­vom Endu­rance Inter­na­ti­onal pre­dal Gorny za tak­mer 1 miliardu dolá­rov.

Tomas sa narodil v Poľsku a do USA emigroval v 90. rokoch 20. sto­ro­čia. V tom čase sotva vedel roz­prá­vať po anglicky a počas prvých rokov pracoval na polo­vičný úvä­zok ako poslí­ček a upra­to­vač.

Už odmalička túžil byť pod­ni­ka­te­ľom. V sedemnástich rokoch vie­dol v Európe počí­ta­čovú dis­tri­bučnú službu a po pre­sťa­ho­vaní sa do Ameriky bol medzi prvými členmi web-hos­tin­go­vej firmy s názvom Inter­net Com­mu­ni­ca­ti­ons. K firme sa pripojil v roku 1996 a v tom čase mal súbežne nie­koľko prác, aby zvládol splácať splátky za auto a za prenájom.

O dva roky neskôr túto firmu predal spo­loč­nosti Inter­liant a Tomas vďaka tvrdej práci v nej nakoniec získal 20%-ný podiel, vďaka čomu sa už ako 22-ročný stal miliardárom.

Gorny sa rozhodol všetky svoje nado­bud­nuté peniaze inves­to­vať do rôznych firiem, čo sa žiaľ neskôr ukázalo ako zlý ťah. V roku 2001, keď nastal koniec éry dot-com a nešťas­tie v podobe tero­ris­tic­kého útoku na dvo­j­ičky, takmer o všetko prišiel. Ostalo mu iba auto a na bankovom účte 10-tisíc dolá­rov. Všetko sa náhle zrútilo.

Vďaka Tomasovej technickej zdatnosti a skúsenostiam vo web-hostingovom prostredí sa mu na konci roku 2001 poda­rilo zalo­žiť nový star­tup s názvom IPO­WER, web-hos­tingovú službu určenú pre malé a stredné podniky. Táto služba bola lacná a ľahko spustiteľná, a tým sa IPO­WER stala okamžitým hitom.

V roku 2007 sa spoločnosť IPO­WER zaraďovala k najväčším web-hos­tingových posky­to­vateľom v USA a spo­jila sa s Endu­rance Inter­na­ti­onal. O štyri roky neskôr bola spo­loč­nosť, v ktorej Gorny mal väč­ši­nový podiel, pre­daná za tak­mer 1 miliardu dolá­rov.

Stal sa opäť bohatým a úspešným. Bol schopný spus­tiť tri nové startupy – Nex­tiva, Uni­ted Web a bezpečnostnú internetovú spoločnosť Site Lock. Ani jedna zo spo­loč­ností nemá exter­ných inves­to­rov, Gorny ich všetky finan­cuje úplne sám.

Cez všetky tie vzostupy a pády, bol schopný získať cenné životné lekcie, ktoré sa dotýkajú akéhokoľvek podnikania. Zosumarizoval ich do týchto šiestich bodov:

  1. Nemajte východiskovú stra­té­giu — neza­čí­najte pod­ni­kať s cie­ľom pre­dať svoju spo­loč­nosť. Radšej sa sústreďte na vytvá­ra­nie sku­toč­nej hod­noty
  2. Uží­vajte si pocit pod­ce­ne­nia – Tomas začal pod­ni­kať už vo veľmi mla­dom veku a nikdy sa nez­ba­vil svojho poľ­ského prí­zvuku. Preňho to v sku­toč­nosti bola výhoda a doká­zal pre­vý­šiť ľudí, ktorí ho pod­ce­nili.
  3. Pra­cujte iba s dob­rými ľuďmi — samotné pod­ni­ka­nie stojí veľa ner­vov, preto zbytočne nestrá­cajte ďal­šie s ľuďmi, kto­rých nemáte radi.
  4. Naj­lep­šia inves­tí­cia, je inves­tí­cia do seba — po zlej skú­se­nosti s inves­to­va­ním do iných star­tu­pov sa stal kon­zer­va­tív­nej­ším, čo sa týka  ďal­ších inves­tí­cií. Namiesto toho trávi viac času hľa­da­ním spô­so­bov, ako inves­to­vať do seba, čo je aj príčinou, prečo jeho spo­loč­nosti nemajú exter­ných inves­to­rov.
  5. Nasa­dzujte vlastnú kožu – vo všet­kých star­tu­poch má iba vlastné peniaze, aj preto uva­žuje o jed­not­li­vých kro­koch dôklad­nej­šie, pričom zva­žuje všetky mož­nosti
  6. Zly­ha­nie je naj­lep­šie vzde­la­nie – prežil veľa úspe­chov, ale aj veľa neús­pe­chov. Gorny verí, že práve zly­ha­nia ho najviac naučili, čo je príčinou, že sa  neteší vždy z kaž­dého úspe­chu.

Podľa informácií businessinsider.com; nextiva.com

Komentáre